HaardenWinkel
onderdeel van Kissen BV
0
Info /
Verkoopsvoorwaarden
/

Verkoopsvoorwaarden Kissen bv

 1. Offerte en bestelling

  1.1. Tenzij schriftelijke en uitdrukkelijke vermelding zijn offertes niet binden.
  1.2. Tenzij andersluidend beding, is de geldigheidsduur van onze offerte 30 dagen na offertedatum.
  1.3. Door KISSEN BV uitgerekende hoeveelheden zijn onder voorbehoud en onder volle verantwoordelijkheid van de

  klant.
  1.4. De hoeveelheid geleverde goederen kan afwijken van de oorspronkelijk bestelde hoeveelheid aangezien de afname

  van leveranciers per integrale pakketten moet geschieden. Voor zover dergelijke afwijking – om die welbepaalde

  reden – zich voordoet, is deze integraal voor rekening van de klant.
  1.5. Kleurverschillen en afwijkingen inzake afmetingen tussen de bij wijze van aanduiding getoonde stalen en de geleverde

  goederen zijn mogelijk doch niet toerekenbaar aan KISSEN BV.
  1.6. Met de ondertekening van de verkooporder erkent de koper dat KISSEN BV hem het nodige advies en de bij het

  product behorende informatie inzake plaatsing en onderhoud heeft verschaft doch dat KISSEN BV uitdrukkelijk gesteld heeft dat dit advies slechts richtinggevend is en derhalve juridisch niet bindend is. Bovendien erkent de koper dat KISSEN BV hem voor zijn concrete situatie verplicht heeft om het advies te volgen van een architect en/of vloerder. De koper erkent tenslotte dat KISSEN BV hem uitdrukkelijk heeft gewezen op de speciale opbouw en plaatsing van natuursteen of deze bij de plaatsing op een opbouw met vloerverwarming doch waarbij de tussenkomst van architect en/of vloerder eveneens geboden is. Voor de levering van natuursteen verklaart de koper door KISSEN BV uitdrukkelijk in kennis te zijn gesteld van de plaatsingscondities en onderhoudsvereisten zoals geformuleerd door het WTCB. KISSEN BV kan derhalve niet aangesproken worden op basis van een gebrekkige informatieverschaffing.

  1.7. Ingeval de klant een bestelling annuleert is hij een vergoeding, gelijk aan 20% van de totale waarde van de bestelling verschuldigd. KISSEN BV behoudt steeds de keuze tussen de aanvaarding van de schadevergoeding dan wel de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Prijzen

  2.1.  Bij gebreke van andersluidende voorwaarden, zullen de koopwaren geleverd worden aan de prijs en de voorwaarden, van toepassing op de dag van de bestelling.

  2.2.  De prijzen op de website www.haardenwinkel.be worden opgegeven in EURO en zijn steeds excl. B.T.W. Het correcte B.T.W. bedrag zal in de winkelmand toegevoegd worden. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard dan ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.

  2.3.  Tenzij andersluidend beding zijn de prijzen opgegeven voor levering in de vestiging te 3930 HAMONT, Watertorenstraat 24. Indien KISSEN BV dient in te staan voor het vervoer of organisatie van vervoer, zal hij de prijs hiervan aan de koper factureren. Het vervoer wordt aangerekend tegen de in voege zijnde prijs op de datum van de levering.

 3. Levering

  3.1. Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering in de vestiging zoals in art. 2.3 vermeld. Vanaf de levering zal de koper alle risico’s m.b.t. de verkochten goederen, in het bijzonder de risico’s van vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van KISSEN BV of in diens laatste opdracht geschiedt, voor zich nemen.

  3.2.  De koper zal de goederen afhalen ten laatste 30 dagen na kennisgeving dat deze goederen te zijner beschikking staan. Bij nalatigheid kunnen opslagkosten worden gefactureerd.

  3.3.  Wanneer de goederen op kosten van de koper door KISSEN BV worden vervoerd, is de koper gehouden de nodige hulp te verlenen, alsmede de berijdbaarheid van de werf te verzekeren. Het lossen op de werf gebeurt voor rekening van de koper op diens risico en met diens eigen middelen.

 4. Leveringstermijn

    4.1. Behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden worden leveringstermijnen slechts ter indicatie aangegeven en zijn zij geenszins bindend. Onze aansprakelijkheid kan                 slechts ingeroepen worden mits zware fout van onzentwege.

5. Eigendomsvoorbehoud

    5.1. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, blijven de geleverde goederen onze eigendom tot volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd.

6. Aanvaarding

    6.1. De goederen moeten door de koper op het ogenblik van de levering worden nagezien. Ze worden aanvaard beschouwd zelfs indien de koper geen gebruik maakt van zijn controlerecht en behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die ons binnen de 5 dagen na de levering bereikt per aangetekend schrijven.

 1. 6.2.  Indien de KISSEN BV het vervoer toevertrouwt aan een vervoeronderneming, dan gebeurt de controle van de goederen voor het vertrek. Teveel bestelde goederen worden niet teruggenomen. KISSEN BV raadt de koper dan ook uitdrukkelijk aan de goederen te controleren voor ze te plaatsen; in geen geval kan de KISSEN BV instaan voor vervanging van reeds geplaatste goederen.

 2. 6.3.  a. Niet stockproducten worden niet teruggenomen.
  b. Terugname van stockproducten gebeurt slechts mits volgende voorwaarden cumulatief voorhanden zijn: - uiterlijk 1 maand na de levering.
  - voor zover de goederen in hun oorspronkelijke staat verkeren.

- voor zover dezelfde goederen van dezelfde productie en dezelfde tint voldoende aanwezig zijn bij KISSEN BV.

Bij gebeurlijke terugname is een inlevering van 20% op de betaalde prijs van toepassing.

 1. 6.4.  Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de koper op het ogenblik van de levering of

  gedurende de volgende 5 kalenderdagen had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle, en in het

  bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de goederen.

 2. 6.5.  Klachten betreffende een afwijking of een kleurverschil opzichtens stalen, die als normaal kunnen beschouwd worden,

  worden niet aanvaard.

 3. 6.6.  Bij gebreken aan het materiaal in een mindersortering is geen tussenkomst mogelijk.

7. Waarborg

7.1. De goederen die wij verkopen worden door ons tegen verborgen gebreken gewaarborgd gedurende 6 maanden vanaf de levering onder de hierna vermelde voorwaarden:

 • -  Het gebrek maakt de zaak in bijzonder mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze bestemd is of voor een

  bijzonder gebruik uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere verkoopsvoorwaarden.

 • -  De goederen werden deskundig geplaatst.

 • -  De goederen werden in normale omstandigheden gebruikt. De waarborg kan niet worden ingeroepen voor

  gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, bij slecht onderhoud, wijziging door de koper, demontage of reparatie door een niet gekwalificeerd persoon.

  8. Facturatie

  8.1. Bij facturatie onder de 38 EUR (BTW excl.) worden 6,20 EUR administratiekosten aangerekend.

  9. Betaling

  9.1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn al onze leveringen CONTANT betaalbaar bij levering of afhaling. 

  9.2. Indien de factuur niet op de vervaldag wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest

  van 7% vermeerderd met de referte – index van de Europese Centrale Bank eisbaar en voor zover de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand niet van toepassing, 10%. Uitgifte van wissels of acceptatie van andere betalingswijzen doen hieraan geen afbreuk.

  9.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.

  9.4. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.

  10. Ontbindingvandeovereenkomst

  10.1. KISSEN BV is gerechtigd de verkoop te ontbinden door eenvoudige kennisgeving aan de koper, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij nalaat de goederen af te halen binnen de in art. 3.2 voorziene termijn, indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet opeisbaar is.

  11. Betwistingen

  11.1. Voor alle betwistingen zijn de Rechtbanken van het arrondissement HASSELT bevoegd.

  12. Privacybeleid

  12.1. Door ondertekening geeft de opdrachtgever de uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens teneinde een goed beheer van de contractuele relaties mogelijk te maken.

  Deze gegevens worden verwerkt volgens het privacybeleid van KISSEN BV, waarvan de opdrachtgever erkent een exemplaar ontvangen te hebben. Dit privacybeleid is tevens te raadplegen via de website of op de kantoren van KISSEN BV.

Toegevoegd aan winkelwagen
- Er is een fout opgetreden bij het toevoegen aan winkelwagentje. Probeer het opnieuw.
Hoeveelheid bijgewerkt
- Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Verwijderd uit winkelwagentje
- Kan dit product momenteel niet uit de winkelwagen verwijderen. Probeer het later opnieuw.